×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 194
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 82
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 63
چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 17:31

مقاله درباره عنصر ریتم در هنرهای تجسمی

نوشته شده توسط

 

دانلود مقاله درباره عنصر ریتم در هنرهای تجسمی

جهت مشاهده مقدمه به ادامه مطلب بروید 

(این مقاله در هیچ کجا ارائه نشده و کلیه حقوق آن مربوط به سایت شهر دانش کویر می باشد.)

فایل: Word

تعداد صفحات: 30

قیمت: فقط 2000 تومان

 

پس از پرداخت به پست برگردید و دانلود کنید 

  تلفن پشتیبانی:09364429496

 

چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 11:32

پاورپوینت طرح دستی با کاغذ

نوشته شده توسط

دانلود پاورپوینت طرح دستی با کاغذ

قیمت:500 تومان

فایل : zip-power

پس از پرداخت به پست برگردید و دانلود کنید 

  تلفن پشتیبانی:09364429496

جمعه, 10 بهمن 1393 ساعت 16:52

مقاله درباره مرغ و گل در نقش هنر ایرانی

نوشته شده توسط

مقاله درباره مرغ و گل در نقش هنر ایرانی

یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 10:27

تحليلي بر نمايشنامه آلسست اثر اورپيد

نوشته شده توسط

 
دانلود تحليلي بر نمايشنامه آلسست اثر اورپيد
تحليل نمايشنامه

 

لینک دانلود

یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 09:45

مقاله درباره نقاشی امپرسیونیسم

نوشته شده توسط

دانلود مقاله درباره  نقاشی امپرسیونیسم

 

 

لینک دانلود

یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 09:34

مقاله درباره سفالگری

نوشته شده توسط

دانلود مقاله درباره سفالگری

پ

44 صفحه

 

 

 

لینک دانلود

شنبه, 15 شهریور 1393 ساعت 12:02

دانلود مقاله هنر در عهد هخامنشیان

نوشته شده توسط

هنر در عهد هخامنشیان

 


 

 

 

 

یکشنبه, 05 مرداد 1393 ساعت 18:21

تحقیق خط کوفی

نوشته شده توسط

خط كوفي :

چون اسلام در ايران انتشار يافت ، خط كوفی جايگزين خط پهلویساسانی و دين دبيرة اوستايی شد و ايرانيان تقريباً از اواخر قرن اول و اوايل سدةدوم هجری كم كم در نوشته های خود خط كوفی را معمول داشته و آنرا جايگزين خط پهلوینمودند .
خط كوفی ابتدا ، بی نقطه و بدون حركات ( ضمه و كسره و فتحه ) و اِعراببود . اين نقيصه خواندن اين خط را مشكل می ساخت .
ابوالاسود الدؤلی كه از فضلاو ادبای معروف كوفی بود ، و در خدمت حضرت علی ( ع ) به اكتساب علوم پرداخته و درجنگ صفين ملتزم ركاب بود ، و از آن بزرگوار اخذ نحو كرده بود ، از برای تسهيل امرخوانندگان قرآن ، نقطه را وضع نمود و گمان می رود وی اين طريقه را از خطوط كلدانيانو سريانيان اخذ كرده باشد ، زيرا اين طوايف از همسايگان بين النهرين و بابِل بودند، و در كتابت آنها نقطه استعمال می شد . به خلاف خطوط ميخی و پهلوی ايرانيان . وهيروگليف مصريان و فنيقيان كه در كتابت آنان نقطه مستعمل نبود .
صاحب الفهرست مینويسد : (( ابوالاسود به كاتب چنين می گفت : نويسنده ، در موقع نوشتن به هوش باش ومرا ببين ، چون به خواندن در آمدم ، نظر به لبان من نما ، اگر به فتحه و گشودهخواندم ، نقطه را بالای حرف بگذار ، و اگر به پيش خواندم ، نقطه را بگذار بين حرف ،و اگر به زير خواندم نقطه را در زير بگذار . »
صاحب اللمعه الشهيمه می آورد : »در صدر اسلام نقطه برای حركات استعمال می شد و واضع او يعقوب رهاوی بود و ايننقاط به جای حركات به كار می رفت . )) خط كوفی در عـصر دولـت عبـاسی ( 132 ـ 656 هـ . ق ) به مرتبة رفيعی از زيبائی در رسم و شكل رسيد ، و انواع خط كوفی از پنجاه نوعمتجاوز شد . مشهورترين آنها ، كوفی محرر ، مشجر ، مربع ، مدور و متداخل بود . نكتةمهم در استفاده از خط كوفی در كتيبه نويسی اين است كه تابع قواعد اكيدی نبود ، بلكهعملاً دست هنرمند را در ابداع و اجرای شكلهای تزئينی آن باز می گذاشت . در ابتدا ،حروف به آذين های سادة برگ و گل منتهی می شد . اين خط بنا بر سليقه و توانايی طراح، به روی اصل آن فرعياتی اضافه می شد ، به اين معنا كه قواعد مفروض به عنوان محورقرار گرفته می شد و دست هنرمند ، نقوش و گل و برگهای منشعب از آن فضاهای خالی راپوشش می داد . شكلهای عمدة اين تزيينات عبارت بودند از : ادامة حروف به صورت برگ ،گل ، بافته ، گره خورده ، به هم تابيده ،در هم پيچيده شده ، شكـل سر انسان ، ياحيوان .
با همه اين تفضيلات خط كوفی از نظر تاريخ نگاران ، به دو دستة بزرگتقسيم می شود :
 1
ـ كوفی مغربی 2ـ كوفی مشرقی

كوفي مغربي خود به انواع : قيروانی ، تونسی ، جزايری ، سودانیتقسيم می شد .
كوفيمشرقي عبارت است از شيوة عربی و شيوة ايرانی و شيوة مختلط . ( كه شيوة عربی بهاقسام مكی ، مدنی ، كوفی ، بصری ، شامی ، مصری ، منقسم می گردد . )
خط كوفی ويژگيهای مهمی در هنر ايران دارد . يكی از آن ويژگيها اين استكه هيچ هنری تاكنون به اين حد نه فقط در تزئين معماری آثار مقدس و مهم ، بلكه دراشياء كاربردی زندگی روزمره از خط و تزئينات خطی استفاده نكرده و اصلاً هيچ خطی بهاندازة رسم الخط كوفی برای مقاصد تزئينی به اين حد ، مناسب نيست .

كوفي بنايي(معقلي)

نوعی كاربردی از خط كوفی است كه در بناها و معماری هاجلوه گر شده است ، و به دليل استفادة آن در روی بناها ، خط بنائی لقب گرفت و بهصورتهای مختلف پديدار گشته كه به شكل آسان و متوسط و مشكل ، دسته بندی می شود ، ولیمی توان نامهای منحصر ، مربعی يا مستطيلی و متداخل تطبيق نمود . خط معقلی در كتابتمستعمل نبود ، اگر چه مولانا سلطانعلی مشهدی ، معتقد است كه به اين خط كتابت نيز میشد . و آنرا جزو خطوط می آورد .

چون اساس اين خط روی خانه بندی خط كشی می شود ،به اين ترتيب كه اول كاغذ مانند صفحة شطرنجی خط كشی و خانه بندی می شود ، و بعد ازتقسيم خانه ها ، حروف آن مرتب می شود ، و چون اين خط به ترتيب فوق نوشته می شده ،آنرا با آجر روی عمارات به آسانی می چيدند تا هم عبارتی از آن خوانده شود و همديوار عمارت را تزئينی باشد . به اين نسبت آن را خط معماری يا خط بنايی ناميده اند .

معقل در لغت به معنی حصين ( پناهگاه و كوه بلند آمده است ) اين معنی با ايننوع خط بنايی مطابقت دارد و اين نظريه منطقی است كه خط بنايی پس از اينكه به كمالمطلوب رسيد ، معقلی ناميده شده باشد . به نظر می رسد خط معلقی بعد از خط كوفی و ازروی آن استخراج شده باشد ، و قطعاً اين خط برای تزئين بناها از روی خط كوفی استخراجشده كه در كوفی يك دانگ دور است و پنج دانگ سطح ، و در خط معلقی دور نيست و همه سطحاست و چنانچه فرض كنيم اين خط قبل از اسلام به وجود آمده ، بايد كه از خط سترنجيلیكه مادر خط كوفی است استخراج شده باشد .

بهترين خط معلقی آن است كه سواد و بياضآن ، هر دو خوانده شود ، مانند نمونه زير ، يعنی سياهی آن ، چيزی خوانده شود وسفيدی آن چيزی ديگر ، كه هنر طراحی اين خط در آن است ، والا نوشتن معلقی آسان است .

 

شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 12:33

تاریخچه عکاسی

نوشته شده توسط

تاریخچه عکاسی